Bookmark and Share

Jihočeská liga -- 2013

Vydáno dne 21. 01. 2013 (2580 x přečteno)

Na schůzi rady JČHL 04.01.2013 se upřesnila pravidla pro rok 2013. 


JIHOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA

14. ROČNÍK - ROK 2013

 

Změny jsou označeny červeně.

 

TERMÍNY SOUTĚŽÍ

 

poř.č. datum den zač. místo soutěže okr. terče
1. 19.5. ne 11:00 Lišov CB sklopné
2. 25.5. so 13:00 Heřmaneč JH sklopné
3. 2.6. ne 11:00 Třísov ČK nástřikové
4. 13.7. so 13:00 Křenovice ČB nástřikové
5. 27.7. so 12:00 Holubov CK nástřikové
6. 3.8. so 13:00 Kájov ČK nástřikové
7. 7.9. so 13:00 Sedlec ČB nástřikové
8. 14.9. so 13:00 Hosín ČB sklopné
9. 21.9. so 13:00 Mydlovary ČB sklopné
10. 22.9. ne 12:00 Markvarec JH sklopné
11. 28.9. so 19:00 Frymburk (noční) ČK sklopné
12. 5.10. so 12:00 Chlum ČK ???

Verze termínů není konečná. Může dojít ke změně.
Evidence pořadatelských poplatků za sezónu 2013 - SDH TřísovRADA


MATOUŠ Theodor SDH Lišov tel. 602 166 051
matous@koberce-strnad.cz
VANĚK Bohumil SDH Třísov tel. 724 066 383
vaboele@seznam.cz
SEDLECKÝ Václav SDH Žernovice tel. 725 700 053
vaclav.sedlecky@atlas.cz
HRDLIČKA Miroslav SDH Kájov tel. 602 185 657
mirdahrdla@seznam.cz
HEJDA Pavel SDH Mydlovary tel. 728 674 377
pansali@seznam.cz
ČERNÝ Martin SDH Todně tel. 721 847 708
cerny.martin156@seznam.cz
SCHUSTER Zdeněk SDH Chmelná tel. 602 967 797
schusterz@seznam.cz

JEDNATEL JČHL


IRMIŠ Václav SDH Lišov tel. 773 985 418
vaclav.irmis@seznam.czKONTAKTY


rozhodčí – Karel Dvořák, tel. 721 948 295

VÝJIMKY Z PRAVIDEL POŽÁRNÍHO SPORTU PRO POŘÁDÁNÍ JIHOČESKÉ HASIČSKÉ LIGY
1. ÚČAST1.1.   Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR vždy na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Za dodržení pravidla 2.1. bude rezervace startovního pořadí pro jednotlivé soutěže probíhat elektronicky v příslušné sekci na www.jchl.cz., kde budou upřesněny podmínky. Toto ustanovení se týká všech soutěží seriálu.2. ROZSAH SOUTĚŽE
2.1.   Do soutěže budou připuštěna družstva, která se prezentují nejpozději do zahájení soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže. Ve výjimečných případech (např. porucha vozu na cestě na soutěž a pod.) může být udělena výjimka. Každé soutěžní družstvo uhradí startovné při prezentaci ve výši určené pořadatelem. 
Výše startovného může činit maximálně 200,- Kč.3. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU
3.1.   Dle pravidel požárního sportu a pravidel Jihočeské hasičské ligy – muži 3B, ženy 2B.

 

3.2.   Požární útok musí být dokončen do 1 minuty od odstartování pokusu.4. TECHNICKÉ PODMÍNKY
4.1.   Požární stříkačka české, nebo slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu PS 8 nebo PS 12, nebo jejíž schvalovací řízení probíhá. (čerpadlo nové generace) Ovládání plynu mechanické, umístěné na směšovacím zařízení, nebo na místě určené výrobcem. Povolený nástavec na víku čerpadla a držáky savic na tepelném výměníku (chladiči) do výšky 1 cm.

 

4.2.   Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a ústit na původním místě. Povolen je 4svodý výfuk.

 

4.3.   Savice o délce 2,5 metru (bez tvarových podložek), se šroubením o průměru 110 mm. Minimální počet závitů na koncovkách = 2,5. Koncovka savice ke koši je v max. délce 40 mm včetně závitu. Po ukončení požárního útoku nemusí být sací vedení spojeno závitovým spojem (postačuje spoj během útoku držet u sebe)

 

4.4.   Koš s funkční klapkou (povolen “motýlek“) a kovovým výpletem ( ocelové struny se nepovažují za kovový výplet ) umožňující vypuštění vody ze sacího vedení. Ovládání klapky na vnějším plášti koše. Koš nemusí mít ozuby na hákový klíč.

 

4.5.   Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice nemusí být sešroubovány.Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla vody.

 

4.6.   Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.

 

4.7.   Rozdělovač s funkčními uzávěry. Tělo rozdělovače nesmí být žádným způsobem upravováno pro snazší způsob nošení. Za rozdělovač s funkčními uzávěry se považuje i rozdělovač s otočenými pákami.

 

4.8.   Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,4 - 13 mm. Maximální délka proudnice je 450 mm včetně půlspojky. Před útokem má rozhodčí na základně právo nechat si předložit proudnice k namátkové kontrole, kontrolu měření výstřikové hubice provede zástupce soutěžního družstva pod dohledem rozhodčího samostatně . Při nástřiku se proudnice může dotýkat země. Žádný závodník se nesmí ani dotknout čáry stříkání. Tato čára je nedotknutelná. Překročení této čáry bez ohledu nato, zda bylo či nebylo stříkáno na terč, vede k označení pokusu za neplatný.

 

4.9.   Podložka pod savice při nabírání se může použít pouze hladká a rovná (bez výřezu) o maximální tloušťce 10 mm. Může být použita i podložka se vzorem.

Útočné vedení "C" - plošná šířka min. 65 mm +/- 1mm, délka 20 m v toleranci 1m včetně půlspojky.

Dopravní vedení "B" - plošná šířka min. 100 mm +/- 1mm, délka 20 m v toleranci 1m včetně půlspojky.

 

4.10.   Před provedením pokusu bude každému družstvu na přípravné základně či jiném vhodném místě provedeno měření plošné šíře všech hadic, měřidlo zajistí rada JČHL. Po provedení útoku dojde u každého družstva k přeměření délky minimálně jedné hadice určené rozhodčím. Hadice označená ke kontrole délky se nesmí natahovat a na místo měření ji dopraví členové technické čety. Porušení pravidla o natahování před měřením vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Délka hadice se měří vč. zubu půlspojky.

 

4.11.   Mezi ozuby půlspojek musí projít papír !!!!!!

 

4.12.   Ústroj přesahující kolena (povolen dres s krátkým rukávem). Povolené tretry i turfy. Opasek lehký o šířce min 40 mm, ochranná přilba. Úprava skeletu přilby není povolená.

 

4.13.   V případě závady na vlastním materiálu (tzn. i pád nářadí po opuštění základny) má družstvo možnost jeho výměny (opravy) pouze v čase přípravy základny!

 

4.14.   Při závodech na sklopné terče se nesmí doplňovat voda do kádě během pokusu!

 

4.15.   Žádný mužský soutěžící na jedné soutěži nesmí startovat více jak v jednom družstvu. V případě porušení tohoto pravidla budou obě soutěžní družstva vyloučeni z hodnocení soutěže (tj. i z hodnocení JČHL). V případě zapůjčení jednoho soutěžícího, povolené pořadatelem a včas ohlášené na nástupu před zahájením soutěže nebudou družstvu, které požádalo o zapůjčení započítávány body do hodnocení JČHL. Toto zapůjčení musí být písemně zaznamenáno pořadatelem včetně jmen. Je povoleno zapůjčení 1 ženské závodnice do jednoho družstva mužů s tím, že zároveň tato závodnice smí startovat i ve své (ženské) kategorii (v 1 ženském družstvu) v dané soutěži s nárokem bodů pro obě družstva, ve kterých závodila.Pro snazší orientaci poběží zapůjčený závodník ve svém domovském dresu. Při nesplnění podmínek článku 4.15. nebudou počítány body do hodnocení nejen družstvu, které si půjčilo, ale ani družstvu, které půjčilo. Toto ustanovení se týká hodnocení do JČHL, hodnocení vlastní soutěže v případě zapůjčení jednoho soutěžícího závisí na pořadateli. Půjčování více soutěžících do jednoho soutěžního družstva je nepřípustné pro bodování do JČHL a pro hodnocení v dané soutěži.


Vzor zápisu pořadatele


Místo pořádání soutěže :  
Datum pořádání soutěže :  
Družstvo které půjčuje :  
Jméno půjčovaného :  
Družstvo které si půjčuje a tím se zároveň vzdává bodů do hodnocení Jihočeské hasičské ligy :  
Podpis velitele družstva, které se vzdává bodů :  
Podpis zástupce pořadatele soutěže :  

 

4.15. Délka přípravy na základně je maximálně 5 minut. V případě většího počtu družstev je možné přípravu zkrátit na 3 minuty. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Čas, kdy soutěžní družstvo položilo na základnu první část materiálu není rozhodující.

 

4.16. Délka přípravy na základně je maximálně 5 minut. V případě většího počtu družstev je možné přípravu zkrátit na 3 minuty. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Čas, kdy soutěžní družstvo položilo na základnu první část materiálu není rozhodující.

 

4.17. Po usazení stroje na základnu je povolena přítomnost 1 mužského zástupce při přípravě ženské kategorie, který nesmí fyzicky zasáhnout do samotné přípravy.5. MĚŘENÍ ČASU5.1. Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa. Při selhání časomíry, družstvo opakuje svůj pokus. Za selhání časomíry se nepovažuje porucha displeje při funkčnosti stopek (ukončit pokus má právo pouze rozhodčí disciplíny). Pro opakování pokusu bude vloženo do startovní listiny po dohodě s pořadatelem. Pokud dojde k takové poruše časomíry, že nebude možné ji v rozumné době opravit a znovu zprovoznit, rozhodne rada JČHL jak situaci řešit. Cílové zařízení (terče, nebo sklopky) musí být vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky, nebo kombinací obou způsobů).6. STARTOVÁNÍ6.1. Povely - "Na místa, připravte se!" (jeden povel), "Pozor!", výstřel.

Po povelu "Na místa, připravte se" následuje libovolná pauza na uklidnění celého soutěžního družstva. Po povelu "Pozor" následuje do 1 vteřiny startovní výstřel. Po povelu "Pozor" se nesmí žádný soutěžící stojící na startu pohnout. Porušení tohoto pravidla se posuzuje jako předčasný (ulitý) start. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky. Startování musí být provedeno startovací pistolí. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem, nebo píšťalkou.7. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ
UMÍSTĚNÍ Muži(bodů) Ženy(bodů)
1. 20 10
2. 17 8
3. 15 6
4. 13 4
5. 11 3
6. 10 2
7. 9 1
8. 8 0
9. 7 0
10. 6 0
11. 5 0
12. 4 0
13. 3 0
14. 2 0
15. 1 0
další místa 0 0
7.1. Při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo i více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

 

7.2. Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků. Pokud tak neučiní, nebudou družstvu započítány body do celkového hodnocení (výjimku může povolit rada JČHL). Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

 

7.3. Vítězem celého ročníku se stává družstvo s největším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů se na lepší místo posunuje družstvo s větším počtem prvních míst (druhých, třetích, atd.) po úpravě započtených soutěží do konečného bodového zisku. V případě, že ani toto kritérium nerozhodne, budou rozhodující vzájemné výsledky z poslední soutěže.

 

7.4. Na poslední soutěži dle kalendáře bude vyhlášení celkového pořadí Jihočeské ligy.

 

7.5. Soutěže s účastí 13 družstev mužů a méně budou probíhat dvoukolově a to v případě, že celkový počet soutěžních družstev včetně družstev žen nebude vyšší než 18. Tato skutečnost bude oznámena na nástupu soutěžních družstev před zahájením plnění disciplíny. Obě kola budou samostatně započítávána do bodování JČHL. Započítávány budou všechny soutěže, žádná se neškrtá. Výjimkou z tohoto pravidla bude jen soutěž v Lišově, kde se soutěží ve více kategoriích (A, B).

 

7.6. Rada JČHL s pořadatelem dané soutěže si vyhrazují právo v závažných případech (např. neúnosné povětrnostní podmínky, nedodržení regulérnosti závodní tratě) změnit ustanovení uvedené v bodě 7.5..

 

7.7. Celkové hodnocení družstev žen v seriálu JČHL bude provedeno v případě, že minimálně 5 družstev žen se zúčastní 50% soutěží zařazených do JČHL.8. PODMÍNKY PRO POŘADATELE
8.1. Pořadatel soutěže je povinen zajistit proškolení rozhodčích v pravidlech JČHL před zahájením soutěže za přítomnosti členů Rady JČHL. Při nástupu soutěžních družstev před zahájením plnění disciplíny seznámí pořadatel soutěžní družstva jmenovitě s hlavním rozhodčím, rozhodčím disciplíny, startérem a členy rady JČHL přítomných na dané soutěži (přítomní členové rady JČHL jsou povinni se po svém příjezdu na danou soutěž přihlásit pořadateli). Pořadatel zajistí v textové podobě pravidla požárního sportu a pravidla JČHL po celou dobu konání soutěže.

 

8.2. Při projednávání protestu podaného podle pravidel požárního sportu bude přítomna Rada JČHL v počtu minimálně tří členů.

 

8.3. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou řádně přihlášena.

 

8.4. Na startovní listinu i výsledkovou listinu uvádět název sboru a území okresu.

 

8.5. Čára stříkání v minimální délce 10 m, s maximální výškou 20 mm.

 

8.6. Každý pořadatel soutěže uhradí částku 1500,- Kč v hotovosti Radě JČHL nejpozději v den konání příslušné soutěže .

 

8.7. Pořadatel je povinen zajistit pro družstva umístěná na 1.-3. místě v obou kategoriích odpovídající ceny.

 

8.8. Pořadatel je povinen provést vyhlášení do 30-ti minut po ukončení posledního útoku.

 

8.9. Pořadatel je povinen předat výsledkové listiny v písemné podobě včetně záznamů o půjčování soutěžících zástupci rady JČHL bezprostředně po ukončení soutěže.

 

8.10. Podávání protestů podle pravidel požárního sportu.

 

8.11. Při soutěži na sklopné terče je pořadatel povinen zajistit terče s odpovídající tvrdostí spínacího členu ( minimálně 568 g). Tato tvrdost bude měřena před započetím soutěže měřidlem, které zajistí rada JČHL.

 

8.12. Při závodech na terče nástřikové doporučuje rada JČHL použití průhledných terčů HZS Č. Krumlov.

 

8.13. Pořadatel je povinen zajistit dostatečnou slyšitelnost povelů startera (brát v úvahu ozvučení soutěže, použití mikrofonu apod.)


Zdroj: http://www.jchl.cz


Další články

Jihočeská has. liga

    Skupiny článků